Nowe obowiązki pracodawcy

W związku z implementacją dyrektywy 2019/1152/UE i dyrektywy 2019/1158/UE projektowane jest wprowadzenie nowych obowiązków pracodawcy. Po art. 94 pkt. 1 KP zostanie dodany pkt 1a, na mocy którego pracodawca zostanie zobowiązany do informowania pracowników o warunkach pracy i płacy, o których mowa w art. 29 § 3, 32 i 33 KP lub w art. 291 § 2 i 4 KP. Podstawą tej zmiany jest art. 4 ust. 1 dyrektywy 2019/1152/UE, z którego wynika obowiązek informowania pracowników o zasadniczych aspektach stosunku pracy. Istotą i celem dyrektywy 2019/1152/UE jest bowiem poprawa warunków pracy poprzez popieranie bardziej przejrzystego i przewidywalnego zatrudnienia. Pracownik powinien mieć pełną informację o warunkach pracy i płacy. Rozszerzeniu ulegnie również sama informacja o warunkach pracy i płacy, przewidziana w art. 29 § 3 KP, m.in. o informację o przysługujących pracownikowi przerwach w pracy, zasadach dotyczących pracy w godzinach nadliczbowych i rekompensaty za nią, a także o prawie pracownika do szkoleń.

Art. 942 KP uzyska nowe brzmienie, zgodnie z którym pracodawca będzie obowiązany informować pracowników w sposób przyjęty u danego pracodawcy o:

  1. Możliwości zatrudnienia w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy;
  2. Procedurach awansu;
  3. Wolnych stanowiskach pracy.

Oznacza to, że do obecnej regulacji dotyczącej informowania o możliwości zmiany wymiaru czasu pracy dodany zostanie obowiązek informowania przez pracodawcę wszystkich pracowników, w sposób u niego przyjęty, także o procedurach awansu oraz wolnych stanowiskach pracy. Zgodnie z motywem 25 dyrektywy 2019/1158/UE pracownicy powinni być informowani o procedurach awansu i wolnych stanowiskach pracy oraz powinni mieć możliwość uczestniczenia w takich procedurach i ubiegania się o wolne stanowiska pracy.

Zgodnie z projektem zostanie dodany art. 293 KP, w myśl którego pracownik zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy, będzie mógł wystąpić do pracodawcy z wnioskiem, złożonym w postaci papierowej lub elektronicznej, o zmianę rodzaju pracy, zmianę rodzaju umowy o pracę na umowę na czas nieokreślony lub o zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy. Prawo do złożenia wniosku przysługiwać będzie pracownikowi raz w ciągu roku kalendarzowego. Pracodawca będzie musiał, w miarę możliwości, uwzględnić wniosek pracownika. W związku z tym konieczne jest, aby posiadał wiedzę o wolnych stanowiskach pracy.