Zakres usług

Prawo cywilne gospodarcze

 • przygotowywanie i opiniowanie projektów umów
 • pomoc w negocjowaniu warunków umownych
 • przygotowywanie opinii prawnych
 • bieżące doradztwo prawne związane z funkcjonowaniem spółek oraz na rzecz klientów indywidualnych
 • reprezentacja na etapie postępowania przedsądowego oraz na każdym etapie postępowania sądowego

Prawo spółek handlowych

 • pomoc prawna w zakładaniu i rejestracji spółek
 • pomoc prawna w zakresie przekształcania, łączenia i podziału spółek
 • przygotowywanie projektów umów, statutów oraz projektów uchwał i regulaminów
 • zastępstwo procesowe w postępowaniach upadłościowych i likwidacyjnych
 • tworzenie spółek, oddziałów oraz przedstawicielstw,
 • planowanie optymalnej prawnie oraz podatkowo struktury grupy kapitałowej, umów zawieranych między wspólnikami i akcjonariuszami, sporów między wspólnikami i akcjonariuszami, bieżącej obsługi korporacyjnej obejmującej także szeroko rozumiany corporate secretarial, obsługi prawnej organów spółek kapitałowych, likwidacji podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

Prawo budowlane nieruchomości

 • przygotowywanie projektów umów związanych z procesem inwestycyjnym
 • pomoc w negocjowaniu warunków umownych oraz analiza postanowień umownych
 • sporządzanie opinii prawnych
 • bieżące doradztwo prawne w trakcie procesu inwestycyjnego
 • reprezentacja przed organami administracyjnymi oraz sądami

Prawo administracyjne

 • reprezentacja przed organami administracji publicznej
 • sporządzanie odwołań od decyzji administracyjnych, zażaleń, wniosków o stwierdzenie nieważności decyzji, wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy
 • sporządzanie skarg do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych
 • sporządzanie skarg do Naczelnego Sądu Administracyjnego
 • reprezentacja przed Wojewódzkimi Sadami Administracyjnymi oraz przed Naczelnym Sądem Administracyjnym

Prawo rodzinne spadki

 • sprawy rozwodowe
 • sprawy o alimenty- sprawy o ustalenie kontaktów z dziećmi
 • podział majątku
 • stwierdzenie nabycia spadku
 • dział spadku
 • sprawy o zachowek
 • odpowiedzialność za długi spadkowe
 • sprawy z zakresu władzy rodzicielskiej

Odszkodowania

Dochodzenie roszczeń za szkody na mieniu i osobie powstałe w wyniku:

 • wypadków komunikacyjnych
 • błędów lekarskich
 • wypadków losowych
 • czynów niedozwolonych
 • ruchu przedsiębiorstwa

Prawo karne

 • obrona oskarżonych na każdym etapie postępowania karnego i karnoskarbowego
 • obrona w postępowaniu przygotowawczym
 • reprezentacja skazanych w postępowaniu wykonawczym (warunkowe przedterminowe zwolnienie, odroczenia wykonania kary, przerwa w wykonywaniu kary)
 • reprezentacja osób pokrzywdzonych
 • występowanie w roli pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego

Prawo nowych technologii

Wiodąca praktyka Kancelarii. W ramach tej praktyki doradzamy w zakresie:

 • prawa autorskiego, prawa własności intelektualnej,
 • prawa własności przemysłowej
 • a także prawa konkurencji i zwalczania czynów nieuczciwej konkurencji.

Ochrona danych osobowych

 • W ramach tej praktyki obecnie doradzamy a wszystkich etapach wdrożenia RODO w organizacji

Prawo pracy

Porady dotyczące

 • zbiorowych stosunków pracy,
 • układów zbiorowych i innych porozumień pomiędzy pracodawcami a reprezentacją pracowników,
 • imigrację biznesową (legalizację pracy i pobytu cudzoziemców zatrudnionych w Polsce),
 • projektowanie indywidualnych umów o pracę, o współpracy, kontraktów menedżerskich, o zakazie konkurencji itp.,
 • rozwiązanie stosunku pracy, dyskryminację w stosunkach pracy, w tym mobbing – formułowanie dobrych praktyk pracodawców, które sprzyjają unikaniu procesów sądowych,
 • reprezentację procesową przed sądami pracy wszystkich instancji.

Masz pytania?

Zapraszamy do kontaktu