Blog

Czy możliwe jest warunkowe zastrzeżenie wypłaty wynagrodzenia dla wykonawcy robót budowlanych?

Sąd Najwyższy  w wyroku z dnia 02 czerwca 2021 r. o sygn. akt II CSKP 7/21 uznał, że w umowie o roboty budowlane nie jest dopuszczalne uzależnienie zapłaty całości należnego wykonawcy wynagrodzenia od warunku w rozumieniu art. 89 k.c., skoro zapłata wynagrodzenia należy do elementów przedmiotowo istotnych tej umowy (art. 647 k.c.). Warunkiem w tym znaczeniu...

Roboty dodatkowe w prawie zamówień publicznych

Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy – Prawo zamówień publicznych dopuszczalna jest zmiana umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia, między innymi jeżeli dotyczy realizacji, przez dotychczasowego wykonawcę, dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych, a w przypadku zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa – usług lub...

Piecza naprzemienna w Polsce: Wyzwania i Rozwiązania

Piecza naprzemienną, znana również jako opieka wspólna, to forma organizacji opieki nad dziećmi po rozwodzie lub separacji rodziców. W Polsce, podobnie jak w wielu innych krajach, ten rodzaj opieki zyskuje na popularności i jest coraz częściej wybierany przez rodziny. W niniejszym artykule przyjrzymy się bliżej pieczy naprzemiennej w Polsce, jej...

Rejestr zabytków w Polsce

Ochrona dziedzictwa kulturowego ma ogromne znaczenie dla zachowania historii, kultury i dziedzictwa narodowego. W Polsce jednym z kluczowych narzędzi służących do tego celu jest Rejestr Zabytków. To formalna i prawnie ustanowiona baza danych, która zawiera informacje o zabytkach materialnych i niematerialnych, obiektach architektonicznych, historycznych oraz kulturalnych, które mają szczególne znaczenie...

Żądanie Alimentów w Polsce: Prawa i Obowiązki

W Polsce, jak i w większości krajów na świecie, alimenty odgrywają kluczową rolę w zapewnianiu odpowiedniej opieki i wsparcia dzieciom oraz byłym małżonkom po rozstaniu. Żądanie alimentów jest procedurą prawną, która umożliwia osobom, które są w trudnej sytuacji finansowej, otrzymywanie środków od drugiej strony na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem...

Decyzja o warunkach zabudowy – kluczowy krok w kształtowaniu przestrzeni

Wydanie decyzji o warunkach zabudowy jest jednym z najważniejszych etapów procesu planowania przestrzennego. To właśnie na podstawie takiej decyzji określane są warunki i zasady zabudowy, które będą obowiązywały w określonym obszarze. Decyzja ta ma ogromne znaczenie dla lokalnej społeczności, deweloperów, architektów i wszystkich zainteresowanych rozwojem danego terenu. Dlatego warto bliżej...

Kradzież w Polsce: Definicja, Statystyki i Działania Prawne

Wprowadzenie: Kradzież jest jednym z najczęstszych przestępstw występujących w Polsce. Stanowi naruszenie praw własności innych osób i jest ścigane przez polskie prawo karne. Niniejszy artykuł skupia się na kradzieży w Polsce, jej definicji, statystykach oraz działaniach prawnych podejmowanych w celu zwalczania tego przestępstwa. Definicja: Kradzież w polskim prawie jest określana...

Nowe obowiązki pracodawcy

W związku z implementacją dyrektywy 2019/1152/UE i dyrektywy 2019/1158/UE projektowane jest wprowadzenie nowych obowiązków pracodawcy. Po art. 94 pkt. 1 KP zostanie dodany pkt 1a, na mocy którego pracodawca zostanie zobowiązany do informowania pracowników o warunkach pracy i płacy, o których mowa w art. 29 § 3, 32 i 33...